Η απάντηση της Εκκλησίας στα Μυθεύματα του Αντικληρικαλιστικού Λαϊκισμού